Người trí thức giải quyết rắc rối; bậc anh tài ngăn chặn rắc rối.