"Yếu tố độc đáo của một sản phẩm không chỉ nằm ở việc duy trì những di sản truyền thống, mà còn nằm ở những phối hợp ăn ý với khách hàng."