"Khách hàng quan tâm thực sự đến những gì mình tạo ra nhiều hơn là chỉ đơn thuần tích lũy hàng đống của cải, theo định nghĩa cũ về sự xa xỉ."