“Nếu đang làm điều DN khác đang làm, hãy làm điều đó khác biệt và nổi bật hơn.”