"Cơ hội đến và đi cũng nhanh nhưng quan trọng mình nắm bắt cùng ai và ra sao mới quan trọng." Anthony Nguyễn, Chủ tịch Tươi và Sạch 24h