"Khi làm những việc thỏa mãn khao khát của bản thân, có giá trị cho xã hội, thì có mệt mỏi đến đâu tôi cũng chưa bao giờ muốn dừng chân."