"Đừng nghĩ "cần cù bù thông minh", hãy nghĩ "cần cù và thông minh".