"Dịch vụ tốt xuất phát từ con người, đó là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển lâu dài và bền vững dù ở lĩnh vực nào."