"Đại dịch Covid-19 đến thì doanh nghiệp phải xác định như đang trong thời chiến''.