"Không chỉ startup mà tất cả các doanh nghiệp đều đứng trước rủi ro là nếu không thay đổi, không có định hướng lâu dài thì sẽ chết."