"Văn hóa doanh nghiệp tạo ra sức mạnh tổng hợp để tạo ra một doanh nghiệp phát triển trường tồn."