"Làm dịch vụ, sự cố và sơ xuất là khó tránh khỏi, nhưng việc xử lý sau sự cố bằng thái độ thế nào mới quyết định anh là ai”.