''Kế hoạch dù được hoạch định kỹ vẫn cần linh hoạt, thay đổi thường xuyên cho phù hợp sở thích, nhóm đối tượng, nhu cầu tiêu dùng''.