"Tài sản trước nhất cần có và phải có là tài sản về tinh thần, là sự lạc quan. Từ sự lạc quan mới có được sự bình tĩnh, chủ động ứng biến trước những biến cố."