"Người lãnh đạo cần vừa mang đến những cách tiếp cận tiên tiến, vừa phù hợp với văn hóa để đạt được những bước tiến mang tính đồng thuận cao nhất." Bà Tiêu Yến Trinh – Tổng Giám đốc Talentnet