"Muốn triển khai Omnichannel, tư duy của lãnh đạo rất quan trọng, phải xuyên suốt và quyết liệt mới có thể làm được".