Từ 5-10 năm nữa, nếu bạn không kinh doanh thông qua internet thì tốt nhất bạn đừng nên kinh doanh nữa.