"Nếu khởi sự kinh doanh bằng cách hỏi xem thị trường cần gì muốn gì, rồi theo đó mà là sản phẩm thì mãi mãi chỉ chạy theo nhu cầu của thị trường."