"Để quản lý bản thân, hãy dùng cái đầu; để quản lý những người khác, hãy sử dụng trái tim."