"Kế hoạch kinh doanh phải trở thành cuộc sống của bạn, nếu không nó sẽ chết. Cái giá phải trả cho thành công trong việc kinh doanh là thời gian dành cho bản thân. "