"Công việc là điểm bóp cò, là kết nối sâu sắc nhất với bản thân và giúp mình hoàn thiện".