"Nếu không thay đổi được tư duy, thì xu hướng hoặc lối sống chỉ là tương đối và mang tính tạm thời." Helly Tống, Founder của The Yên Concept & Lại đây Refill Station