"Chất lượng có nghĩa là làm mọi thứ theo một cách tuyệt vời mặc dù không ai yêu cầu điều đó.”