"Sự thăng tiến trong công việc là quan trọng, nhưng thái độ mới là tất cả. Xây dựng được thái độ đúng đắn - mọi thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian." Hoàng Nguyễn - Co-Founder/ Design Coach - GEEK UP