"Quản lý nhân sự tốt chính là con đường ngắn nhất đến vận hành một doanh nghiệp tốt."