"Luôn dồn năng lượng cho những dự án mà khách hàng lựa chọn chúng ta."