Mục tiêu của nhà quản lý không phải là ép buộc nhân viên, mà là để họ tự nguyện với công việc của mình.