"Bất cứ lâu đài một trụ nào cũng có những rủi ro không thể tránh khỏi".