"Tôi không phải là người chỉ biết vâng dạ, tôi sẽ nói những gì tôi cần nói. Bạn nên tìm kiếm người có quan điểm khác với bạn, để họ có cơ hội nêu lên quan điểm riêng".