Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta.