Nội dung khóa học:

1. Tư duy mới và chiến lược tuyển dụng thời 4.0

2. Thấu hiểu ứng viên để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt

3. Xây dựng hệ thống Marketing tuyển dụng

4. Phỏng vấn và đánh giá ứng viên

5. Xây dựng team tuyển dụng