"Nếu bạn muốn phát triển, bạn cần phải làm một cái gì đó khác biệt với đa số mọi người."