"Một người lãnh đạo xuất sắc là tùy tình huống họ sẽ ra quyết định và tương tác với nhân viên một cách tốt nhất."