"Tôi không thu hút nhân tài bằng lương khủng mà bằng môi trường làm việc được phát huy tối đa khả năng được thỏa sức sáng tạo và cống hiến."