''Trong công việc, năng lực và kết quả nói lên tất cả, những điều khác đều không quan trọng."