"Những người phi lý tạo nên thay đổi ở những nơi khó khăn nhất - và mình đặt niềm tin nơi họ".