"Không nên quan trọng việc khởi nghiệp ở Việt Nam hay nước ngoài. Nơi đâu cũng cần có những bước đi đầu tiên".