"Chúng ta sử dụng thời gian ở đây, ngay bây giờ như thế nào thực sự quan trọng. Nếu bạn đã chán ngấy với cách bạn sử dụng thời gian, hãy thay đổi nó."