Chúng tôi nghĩ khách hàng của chúng tôi là NGƯỜI, không phải cái ''VÍ''.