"Tôi luôn nói với đội ngũ của mình rằng, đừng làm việc với tâm thế là nhân viên, hay nghĩ rằng mình đang làm việc cho lãnh đạo."