"Không ai được phép bào mòn giá trị mà chúng tôi đã xây dựng, đó là hướng về sự phát triển của đội ngũ."