“Mục đích đầu tiên của báo chí không phải là lợi nhuận mà là ảnh hưởng xã hội”.