“Không phải công nghệ làm thay đổi thế giới, chính con người làm thay đổi thế giới: công nghệ chỉ là công cụ, được sáng tạo từ những ước mơ của con người.”