Trên web 3.0, mọi dữ liệu sẽ mang tính phi tập trung, đồng nghĩa với việc từng cá nhân sẽ nắm quyền sở hữu.