"Trong thời điểm khó khăn, chúng tôi lựa chọn hành động nhanh nhẹn và tương tác với khách hàng theo cách khác để thích nghi với tình huống tốt nhất có thể."