"Nguyên tắc của chúng tôi là luôn thúc đẩy giới hạn để phát triển sản phẩm, tính khéo léo và khả năng sử dụng nguyên vật liệu."