“Chúng ta cần phải thay đổi tư duy, phải tự hào dùng hàng Việt Nam, chứ không phải cứ đi hô hào ưu tiên này nọ”