"Triết lý cộng trừ nhân chia trong mô thức lãnh đạo: Cộng các nguồn lực, trừ các rủi ro, nhân các mối quan hệ và giá trị, chia sẻ thành quả."