“Yếu tố bền vững cho nguời tiêu dùng nội địa là góp phần xoá bỏ được tư duy ‘của ngon đem xuất khẩu, của rẻ đưa người Việt dùng'.”