"Không có lĩnh vực kinh doanh nào là không có rủi ro cả. Nếu muốn tham gia sâu vào lĩnh vực, cần hiểu chính xác cách thức hoạt động của toàn bộ chuỗi giá trị."